INFORMACE

Cestovní pojištění

Vážení klienti,

chceme, abyste svoji dovolenou prožili v klidu, jistotě a pohodě. A to již od okamžiku, kdy si ji rezervujete. Zvážit ochranu proti nepředvídatelným událostem byste měli i při pobytu v České republice. V cenách zájezdů pořádaných CK DAEN není zahrnuto pojištění léčebných výloh v České republice či v zahraničí a pojištění pro případ storna zájezdu. Pro klid a pohodlí Vám CK DAEN doporučuje využít nabídky pojištění UNIQA pojišťovna, a.s., které poskytuje pojistnou ochranu proti většině rizik na Vaší dolovené (úraz, škoda na zavazadlech, odpovědnost za škodu na zdraví i majetku, storno zájezdu, přerušení cesty, nevyužití dovolené).

Sjednali jsme pro Vás hned několik variant výhodných komplexních cestovních pojištění u pojišťovny UNIQA a.s. tak, abychom plně uspokojili Vaše požadavky. Pojišťovna UNIQA je tradiční pojišťovnou působící na českém pojistném trhu již od roku 1993. Pojištění můžete uzavřít na jakékoliv naší pobočce při zakoupení Vašeho zájezdu. Přesné pojistné podmínky jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy/závazné objednávky. Další informace o rozsahu cestovního pojištění Vám rádi sdělíme na našich prodejních místech. Pevně věříme, že budete s touto novou a lepší nabídkou spokojeni.

Komplexní cestovní pojištění uzavřené v UNIQA pojišťovně kryje z pojištění léčebných výloh a úrazového pojištění veškeré náklady na přiměřené náklady léčby v případě, že by došlo ke zranění klienta v souvislosti s politickými nepokoji, do nichž se může v průběhu svého pobytu náhodně dostat. Jedinou výjimkou je případ, kdyby se klient účastnil násilných akcí aktivně na jakékoli straně. Stejně tak případné materiální škody způsobené na jeho zavazadlech a předmětech, které si přivezl na dovolenou, jsou kryty pojištěním zavazadel v rozsahu pojistných podmínek pro případ, že by došlo například k rabování a krádežím v rámci těchto nepokojů. Podmínkou vyplacení pojistného plnění je, že pachatel nebo pachatelé přitom překonají překážky bránící zcizení – vylomení zámku ve dveřích hotelového pokoje nebo násilné vniknutí do chráněných úložných prostor hotelu. K doložení této skutečnosti je zapotřebí potvrzení od místní policie a hotelu, popřípadě fotodokumentace stavu po události.

Upozorňujeme současně turisty, že pojištění storna zájezdu se na tuto situaci (nestabilní politická situace a nepokoje v cílové zemi) nevztahuje – to je sjednáno pro případ individuálních překážek na straně klienta, které mu brání na zájezd nastoupit (např. akutní onemocnění nebo závažná událost v rodině – úmrtí blízké osoby, požár domácnosti, apod.).

Klienti, kterým se případně z důvodu nestability, chaosu a vzniklých problémů v dopravě nepodaří vrátit se domů do České republiky v plánovaném termínu, který je rovněž sjednán jako konec jejich cestovního pojištění, nemusí mít obavy, že by jejich nechtěný prodloužený pobyt už UNIQA nekryla. V těchto případech se cestovní pojištění UNIQA automaticky prodlužuje a klient může nahlásit pojistnou událost vzniklou i po předem deklarovaném termínu návratu. Přes asistenční službu požádá o pomoc a bude o něj postaráno v plném rozsahu podle podmínek sjednaného pojištění.

Cestovní pojištění zahrnuje pojistné krytí pro jednotlivé druhy pojištění do výše pojistných částek podle (PČ) sjednaného tarifu pojištění a této tabulky:

Pojištění / Tarif Pojištění K5, K5+ L5 T
Pojištění léčebných výloh – PČ 5 000 000,- Kč 5 000 000,- Kč není obsaženo
Pojištění asistenčních služeb – PČ 5 000 000,- Kč 5 000 000,- Kč není obsaženo
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb (max. plnění) – PČ 5 000 000,- Kč 5 000 000,- Kč není obsaženo
Pojištění smrti následkem úrazu – PČ 150 000,- Kč není obsaženo 150 000,- Kč
Pojištění trvalých následků úrazu – PČ 300 000,- Kč není obsaženo 300 000,- Kč
Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace – úraz + nemoc) 300,- Kč/den není obsaženo není obsaženo
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby – PČ kombinovaný limit 1 000 000,- Kč není obsaženo kombinovaný limit 500 000,- Kč
Pojištění zavazadel - PČ 10 000,- Kč není obsaženo není obsaženo
Pojištění stornovacích poplatků – 80% ze st.popl., max. do výše PČ 15 000,- Kč není obsaženo 8 000,- Kč

Pojistné („sazba“) činí 26,- Kč pro tarif K5 i K5+ na jednu osobu a jeden den pobytu v rozsahu zeměpisné zóny – Evropa + Egypt, Izrael, Maroko, Tunisko a Turecko. V rámci tarifu K3+ je pojistné plnění i v případě nemocí a úrazů, ke kterým došlo při provozování obvyklých zimních sportů.

Pojistné („sazba“) činí 15,- Kč pro tarif L5 na jednu osobu a jeden den pobytu v rozsahu zeměpisné zóny – Evropa + Egypt, Izrael, Maroko, Tunisko a Turecko.

Pojistné („sazba“) činí 10,- Kč pro tarif T na jednu osobu a započatý den výjezdu na území ČR.

Podmínky pojištění:

  • Pojištění lze sjednat jak pro občany ČR, tak pro cizí státní příslušníky
  • Ke sjednání pojištění nutné uvést příjmení, jméno a datum narození
  • Doplňkové pojištění sjednané pro pobyt v zahraničí platí i na území ČR
  • Pojištění lze sjednat kdykoliv před zahájením cesty. Nárok na plnění z pojištění storna vzniká pouze při jeho sjednání nejpozději v termínu úhrady zálohy za sjednanou akci
  • Pro poskytnutí pojistného plnění je vždy nutné kontaktovat asistenční službu

Stručný popis jednotlivých typů pojištění

Pojištění léčebných výloh v zahraničí + Asistenční služba. Předmětem plnění jsou z lékařského hlediska nezbytné náklady na ošetření, jemuž byl pojištěný nucen se podrobit během pobytu v zahraničí v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění. Vztahuje se na převoz do vhodné nemocnice, dle rozhodnutí lékaře pak hospitalizaci a převoz do ČR, přepravu tělesných ostatků. Kryje náklady na hledání a vyproštění, na právní pomoc, na předčasný návrat do ČR v případě smrti příbuzného, na vyslání opatrovníka, dále náklady vzniklé zmeškáním odjezdu dopravního prostředku, náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů a náklady na zprostředkování finanční pomoci. Nad rámec všeobecných podmínek se vztahuje i na zdravotní péči v souvislosti s komplikacemi do 6. měsíce těhotenství. V některých případech může být požadována úhrada v hotovosti – v tomto případě Vám pojišťovna uhradí tyto výdaje proti předložení dokladu o zaplacení. Při vzniku pojistné události je nutné telefonicky oznámit případ asistenční centrále v Praze s nepřetržitou 24 hodinovou službou v českém jazyce, kde vám poradí, jak postupovat při řešení pojistné události. Doporučujeme volat na účet volaného.

Úrazové pojištění poskytuje pojistnou ochranu pro případ smrti následkem úrazu a trvalého tělesného poškození následkem úrazu. Nevztahuje se na horolezectví a letecké sporty

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škodu způsobenou jiné osobě na majetku či na zdraví, za kterou pojištěný právně odpovídá podle občanskoprávních předpisů státu, na jehož území ke škodě došlo. Vztahuje se i na úhradu nákladů nutných k právní ochraně pojištěného před nárokem, který pojistitel i pojištěný považuje za neoprávněný.

Pojištění zavazadel se vztahuje na všechna cestovní zavazadla a kryje jejich poškození či zničení požárem či vodou z vodovodního zařízení a kryje ztrátu krádeží vloupáním či při dopravní nehodě. Nad rámec všeobecných podmínek se vztahuje i na sportovní předměty, fotografické, filmové, počítačové a telefonní přístroje a platí i na ztrátu či poškození loupeží za použití násilí. Nevztahuje se mj. na peníze, ceniny, doklady, klenoty, data uložená na nosičích záznamů, věci zapůjčené či převzaté, potraviny a na předměty odcizené ze stanu či přívěsu

Upozorňujeme, že pojistná smlouva v žádném případě nekryje pojištění kol, jejich pojištění si mohou účastníci sjednat individuálně v rámci svého pojištění domácnosti.

Pojištění storna: pojišťovna vyplatí pojištěnému část skutečně vzniklých nákladů spojených se zrušením cesty, kterou pojištěný zaplatil u CK, a to za předpokladu, že ke zrušení došlo z důvodu smrti, úrazu, či náhlého vážného onemocnění pojištěného či jemu blízké osoby, z důvodu ztráty zaměstnání a z důvodu zdrav. komplikací v důsledku těhotenství do 6 měsíce, vyžadují-li hospotalizaci či upoutání na lůžko. Dle posouzení závažnosti důvodu storna je pojišťovna připravena plnit i v jiných než uvedených případech. Za pojištěnému blízkou osobu se považuje manžel(ka), děti, rodiče a sourozenci pojištěného a dále také osoby uvedené na stejné závazné objednávce spolu s pojištěným. V případě indivdiuálního pojištění částka uhrazená za sjednané pojištění při stornu zájezdu propadá.

Pojištění nevyužité dovolené: refundace zaplacených služeb, nevyužitých v důsledku úrazu či onemocnění při pobytu

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění UNIQA najdete v dokumentech viz níže.

Limity pojistného plnění UNIQA

Pojistné podmínky UNIQA pojišťovny