INFORMACE

Cestovní pojištění

Vážení klienti,

chceme, abyste svoji dovolenou prožili v klidu a pohodě, a to již od okamžiku, kdy si ji rezervujete. Pro klid a pohodlí Vám CK DAEN doporučuje využít nabídky pojištění, které poskytuje pojistnou ochranu proti většině rizik na Vaší dovolené (úraz, škoda na zavazadlech, odpovědnost za škodu na zdraví i majetku, storno zájezdu, přerušení cesty, nevyužití dovolené).

Sjednali jsme pro Vás hned několik variant výhodných komplexních cestovních pojištění u pojišťovny UNIQA a.s. tak, abychom plně uspokojili Vaše požadavky. Pojišťovna UNIQA je tradiční pojišťovnou působící na českém pojistném trhu již od roku 1993.

Pojištění můžete uzavřít na jakékoliv naší pobočce při zakoupení Vašeho pobytu či zájezdu ať už po České republice nebo v zahraničí. Další informace o rozsahu cestovního pojištění Vám rádi sdělíme na našich prodejních místech.

Cestovní pojištění zahrnuje pojistné krytí pro jednotlivé druhy pojištění do výše pojistných částek podle (PČ) sjednaného tarifu pojištění a této tabulky:

ZÁKLADNÍ BALÍČKY POJIŠTĚNÍ

POJIŠTĚNÍ DOVOLENÉ V ČESKÉ REPUBLICE I. - 15 Kč / den (tarif T) POJIŠTĚNÍ DOVOLENÉ V ČESKÉ REPUBLICE II. - 25 Kč / den (tarif TS) POJIŠTĚNÍ DOVOLENÉ V EVROPĚ + Egypt, Izrael, Maroko, Tunisko a Turecko) - 30 Kč / den (tarif K5/K5+)
 • Storno do výše 8.000 Kč
 • Odpovědnost za škodu až 1.000.000 Kč
 • Storno do výše 15.000 Kč
 • Odpovědnost za škodu až 1.000.000 Kč
 • Storno do výše 15.000 Kč
 • Asistenční služby až do 5.000.000 Kč
 • Léčebné výlohy až 5.000.000 Kč
 • Odpovědnost za škodu až 5.000.000 Kč
 • *vč. zimních sportů

Podmínky pojištění:

 • Pojištění lze sjednat jak pro občany ČR, tak pro cizí státní příslušníky
 • Ke sjednání pojištění nutné uvést příjmení, jméno a datum narození
 • Doplňkové pojištění sjednané pro pobyt v zahraničí platí i na území ČR
 • Pojištění lze sjednat kdykoliv před zahájením cesty. Nárok na plnění z pojištění storna vzniká pouze při jeho sjednání nejpozději v termínu úhrady zálohy za sjednanou akci
 • Pro poskytnutí pojistného plnění je vždy nutné kontaktovat asistenční službu

Spolehlivé krytí

Součástí cestovního pojištění je pokrytí léčebných výloh nejčastěji do limitu 5 milionů korun. Na trhu je ojedinělá i pojistná částka na ošetření zubů v zahraničí ve shodné výši, zatímco jiné pojišťovny toto plnění velmi omezují. Do stejné výše, tedy 5 milionů korun, uhradí UNIQA případně i lékařsky podloženou nezbytnou repatriaci nemocného nebo zraněného klienta z jakéhokoli místa na světě domů do ČR.

Vzhledem k tomu, že UNIQA se zaměřuje i na náročné outdoorové výpravy a zájezdy s velkou fyzickou zátěží v terénu, umí samozřejmě zajistit i případně potřebné pátrací akce, vyprošťování a transporty helikoptérou. I zde přijdou vhod vysoké limity plnění, zejména na repatriaci pojištěného. V základní sazbě pojistného je kryta řada oblíbených sportů, jako jsou třeba jachting, rafting, windsurfing, kiteboarding a kitesurfing, horská kola nebo vysokohorská turistika do 3500 m n. m.

Připojištění pro případ COVID-19

Pro pobyty a zájezdy konané přes naší cestovní kancelář kryje pojišťovna UNIQA i onemocnění covidem-19, a to i v zemích, které se dostanou mezi „červeně označené“. Také je možné už ze základního pojištění uplatnit nárok na připojištění stornopoplatků. Pojištění se tedy vztahuje v plném rozsahu sjednané smlouvy na onemocnění COVID-19 v zahraničí bez specifických omezení ve vazbě na vládní semafor.

Co kryje základní cestovní pojištění od UNIQA pojišťovny?

 • Případnou nákazu COVID-19 či jiné pandemie v zahraničí s případnými omezeními s odkazem na „semafor“ a doporučení MZV
 • Storno zájezdu v případě potvrzené diagnózy COVID-19 či jiné pandemie (se spoluúčastí ve výši 20 %)

Pro své klienty jsme ve spolupráci s pojišťovnou UNIQA navíc připravili možnost rozšíření pojistného krytí o náklady na náhradní ubytování a náhradní dopravu následkem vzniku umístění pojištěného klienta do karantény v zahraničí.

Rozšířená ochrana na situace související s COIVD-19 či jiné pandemie / epidemie


1) Pojištění nákladů na náhradní ubytování spojené s umístěním do karantény:


Bojíte se, že v případě dovolené v zahraničí budete muset prodloužit pobyt z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19 či jiné pandemie/epidemie? S naším připojištěním se bát nemusíte - toto připojištění uhradí tyto mimořádné náklady na ubytování a to v případech:

 • karantény, pokud se nakazíte při pobytu v zahraničí
 • preventivní karantény nařízené oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde budete ubytováni se prokáže nákaza)

2) Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě:


Bojíte se, že v případě dovolené v zahraničí se kvůli karanténě nebudete moci dostat zpět do ČR? S naším připojištěním se bát nemusíte - toto připojištění uhradí tyto mimořádné náklady na dopravu a to v případech:

 • karantény, pokud se nakazíte při pobytu v zahraničí
 • preventivní karantény nařízené oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde budete ubytováni se prokáže nákaza)

3) Rozšíření připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby.


4) Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním dopravním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby (za předpokladu, že o nesouladu svého zdravotního stavu se zdravotními podmínkami potřebnými pro vycestování nevěděl a nemohl vědět).


Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic (případně zákaz cestování/vstupu do cílové oblasti) nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Limity a sazby Tarifu Připojištění COVID-19: Náklady na ubytování Náklady na náhradní dopravu Sazba den/os.
Evropa 10 000 Kč 10 000 Kč 30 Kč/den
Svět 10 000 Kč 20 000 Kč 65 Kč/den

Limity pojistného plnění UNIQA

Pojištění / Tarif Pojištění K5, K5+* L5 T TS
Pojištění léčebných výloh – PČ 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč není obsaženo není obsaženo
Pojištění asistenčních služeb – PČ 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč není obsaženo není obsaženo
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb (max. plnění) – PČ 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč není obsaženo není obsaženo
Pojištění smrti následkem úrazu – PČ 150 000 Kč není obsaženo 150 000 Kč 150 000 Kč
Pojištění trvalých následků úrazu – PČ 300 000 Kč není obsaženo 300 000 Kč 300 000 Kč
Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace – úraz + nemoc) 300 Kč/den není obsaženo není obsaženo není obsaženo
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby – PČ 1 000 000 Kč není obsaženo 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč
Pojištění zavazadel - PČ 15 000 Kč (5 000 Kč/položka v zavazadle) není obsaženo není obsaženo není obsaženo
Pojištění stornovacích poplatků – 80% ze st.popl., max. do výše PČ 15 000 Kč není obsaženo 8 000 Kč 15 000 Kč
Cena na osobu a den pobytu 30 Kč (Evropa + Egypt, Izrael, Maroko, Tunisko a Turecko) 18 Kč (Evropa + Egypt, Izrael, Maroko, Tunisko a Turecko) 15 Kč (Česká Republika) 25 Kč (Česká Republika)

*v rámci tarifu K5+ je pojistné plnění i v případě nemocí a úrazů, ke kterým došlo při provozování obvyklých zimních sportů.

Stručný popis jednotlivých typů pojištění

Pojištění léčebných výloh v zahraničí + Asistenční služba: Předmětem plnění jsou z lékařského hlediska nezbytné náklady na ošetření, jemuž byl pojištěný nucen se podrobit během pobytu v zahraničí v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění. Vztahuje se na převoz do vhodné nemocnice, dle rozhodnutí lékaře pak hospitalizaci a převoz do ČR, přepravu tělesných ostatků. Kryje náklady na hledání a vyproštění, na právní pomoc, na předčasný návrat do ČR v případě smrti příbuzného, na vyslání opatrovníka, dále náklady vzniklé zmeškáním odjezdu dopravního prostředku, náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů a náklady na zprostředkování finanční pomoci. Nad rámec všeobecných podmínek se vztahuje i na zdravotní péči v souvislosti s komplikacemi do 6. měsíce těhotenství. V některých případech může být požadována úhrada v hotovosti – v tomto případě Vám pojišťovna uhradí tyto výdaje proti předložení dokladu o zaplacení.

Úrazové pojištění poskytuje pojistnou ochranu pro případ smrti následkem úrazu a trvalého tělesného poškození následkem úrazu. Nevztahuje se na horolezectví a letecké sporty.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škodu způsobenou jiné osobě na majetku či na zdraví, za kterou pojištěný právně odpovídá podle občanskoprávních předpisů státu, na jehož území ke škodě došlo. Vztahuje se i na úhradu nákladů nutných k právní ochraně pojištěného před nárokem, který pojistitel i pojištěný považuje za neoprávněný.

Pojištění zavazadel se vztahuje na všechna cestovní zavazadla a kryje jejich poškození či zničení požárem či vodou z vodovodního zařízení a kryje ztrátu krádeží vloupáním či při dopravní nehodě. Nad rámec všeobecných podmínek se vztahuje i na sportovní předměty, fotografické, filmové, počítačové a telefonní přístroje a platí i na ztrátu či poškození loupeží za použití násilí. Nevztahuje se mj. na peníze, ceniny, doklady, klenoty, data uložená na nosičích záznamů, věci zapůjčené či převzaté, potraviny a na předměty odcizené ze stanu či přívěsu

Upozorňujeme, že pojistná smlouva v žádném případě nekryje pojištění kol, jejich pojištění si mohou účastníci sjednat individuálně v rámci svého pojištění domácnosti.

Pojištění storna: pojišťovna vyplatí pojištěnému část skutečně vzniklých nákladů spojených se zrušením cesty, kterou pojištěný zaplatil u CK, a to za předpokladu, že ke zrušení došlo z důvodu smrti, úrazu, či náhlého vážného onemocnění pojištěného či jemu blízké osoby, z důvodu ztráty zaměstnání a z důvodu zdrav. komplikací v důsledku těhotenství do 6 měsíce, vyžadují-li hospotalizaci či upoutání na lůžko. Dle posouzení závažnosti důvodu storna je pojišťovna připravena plnit i v jiných než uvedených případech. Za pojištěnému blízkou osobu se považuje manžel(ka), děti, rodiče a sourozenci pojištěného a dále také osoby uvedené na stejné závazné objednávce spolu s pojištěným. V případě indivdiuálního pojištění částka uhrazená za sjednané pojištění při stornu zájezdu propadá.

Pojištění nevyužité dovolené: refundace zaplacených služeb, nevyužitých v důsledku úrazu či onemocnění při pobytu

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění UNIQA najdete v dokumentech viz níže.

Pojistné podmínky UNIQA pojišťovny