Original text


INFORMACE

Praktické informace

Cestovní doklady

Z České republiky lze vycestovat pouze s platným cestovním dokladem, v případě cesty do zemí Evropské unie, EHP a Švýcarska lze jako cestovní doklad použít platný občanský průkaz.

Cestujeme s dětmi

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - DOKLADY PRO CESTOVÁNÍ S DÍTĚTEM

Pro občany České republiky platí, že dítě nemůže cestovat mimo území České republiky pouze na základě zápisu osoby dítěte v občanském průkazu rodiče!

Cestování dítěte do zahraničí je možné za následujících podmínek:

 • dítě má vlastní cestovní doklad, a to:
  • vlastní občanský průkaz, který může být na základě žádosti vydán i občanovi mladšímu 15-ti let - pouze pro cesty v rámci EU
  • nebo vlastní cestovní pas

Zápis osoby dítěte do občanského průkazu neobsahuje (na rozdíl od zápisu osoby dítěte v cestovním pase rodiče, který tak je cestovním dokladem jak pro rodiče tak pro v něm zapsané dítě) údaje, které jsou zákonem č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, stanovené jako “povinné údaje zapisované do cestovního dokladu”, tudíž občanský průkaz rodiče nelze považovat za cestovní doklad pro jeho dítě. Občanský průkaz je cestovním dokladem pouze pro jeho držitele (tj. pro rodiče).

Cestování občanů ČR do zahraničí (po 26.6.2012 včetně cestování dětí) je možné s vlastním platným cestovním dokladem, kterým je vlastní cestovní pas nebo pro překročení hranice s členským státem EU vlastní občanský průkaz, případně jiné cestovní doklady dle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

CESTOVNÍ DOKLADY POTŘEBNÉ PRO CESTY DO CHORVATSKA PO 1.7.2013

Chorvatsko vstupem do EU automaticky nevstoupí do Schengenského prostoru, což znamená, že se i nadále bude kontrolovat pohyb osob při výjezdu z EU a vjezdu do Chorvatska. Pohybu zboží se to už týkat nebude, tj. bude bez omezení.

Občanský průkaz bude stačit jako dosud, ale z důvodu, že Chorvatsko nevstoupí do Schengenu při přepravě letadlem budou klienti stále potřebovat pas. Doporučujeme sledovat stránky českého ministerstva zahraničí.

PLATNOST CESTOVNÍCH DOKLADŮ PRO VSTUP DO EGYPTA (Egyptské arabské republiky):

Ministerstvo zahraničních věcí ČR na svých stránkách www.mzv.cz uvádí, že občané ČR cestující do Egyptské arabské republiky musí mít platný pas minimálně 6 měsíců od data vstupu do EAR, viz tento dokument.

SEZNAM STÁTŮ, DO KTERÝCH LZE VYCESTOVAT S OBČANSKÝM PRŮKAZEM:

Občanský průkaz lze použít jako cestovní doklad také k překročení vnější hranice, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva nebo pokud je cizí stát, který uznal občanský průkaz jako cestovní doklad, uveden v seznamu států, do nichž lze vnější hranici překročit s občanským průkazem.

Ministerstvo zahraničních věcí podle § 3 odst. 1 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že v seznamu států, do nichž lze ode dne 21. června 2013 překročit vnější hranici s občanským průkazem, jsou zařazeny tyto státy:

 • Albánská republika
 • Bosna a Hercegovina
 • Černá Hora
 • Chorvatská republika
 • Kosovská republika
 • Makedonská republika
 • Srbská republika

PLATNOST CESTOVNÍHO DOKLADU PŘI CESTÁCH DO TURECKA

Podle Velvyslanectví Turecké republiky, pro cestování do Turecka je požadován cestovní pas s platností alespoň 6 měsíců v době vstupu do země. Bezvízový pobyt v Turecku může být až 90 dní, z tohoto důvodu se ve formulaci MZV ČR objevuje lhůta platnosti 3 měsíců po skončení pobytu. Podle sdělení Velvyslanectví Turecké republiky v Praze je ze strany Turecké republiky tolerováno cca 7 dní v rámci lhůty 6 měsíců, proto je údajně možné v nouzi vstoupit na území Turecka i na rychlopas.

Pokud se některý z cestujících pohybuje s platností cestovního dokladu na hraně, doporučujeme, aby si před odjezdem prověřil podmínky vstupu do země u Velvyslanectví Turecka v Praze, které jako jediné může poskytnout závaznou a úplnou informaci.

Podle oficiálních informací od MZV ČR:

Občané ČR cestující do Turecké republiky musí mít platný cestovní doklad, jehož doba platnosti přesahuje minimálně o 3 měsíce dobu plánovaného pobytu, resp. dobu platnosti uděleného víza.

CO DĚLAT PŘI ZTRÁTĚ CESTOVNÍHO DOKLADU? (zdroj: www.mzv.cz)

 • Občan ČR nahlásí ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu v zahraničí místní policii a požádá, aby mu o tom vydala potvrzení. Následně ztrátu oznámí zastupitelskému úřadu České republiky (dále ZÚ ČR).
 • V případě nouze se cestující může s žádostí o pomoc obrátit na příslušný zastupitelský úřad ČR. Seznam úřadů je obsažen na internetové stránce MZV v kapitole „Státy světa - informace na cesty“, záložka „kontaktní český úřad“. Spojení na zastupitelské úřady v zemích, do nichž se cestuje, doporučuje MZV si zajistit ještě před vycestováním z ČR a považuje za účelné je vždy mít při sobě. Možnosti pomoci ze strany zastupitelských úřadů a Ministerstva zahraničních věcí ČR jsou uvedeny v záložce „Konzulární služba“. Je možné se též obrátit na Operační a informační centrum Ministerstva zahraničních věcí ČR tel. +420 224 182 425.
 • V případě, že občan ČR naléhavě potřebuje cestovní doklad, požádá ZÚ ČR o vystavení cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu); ten vydává ZÚ ČR v co možná nejkratší době, jakmile jsou splněny podmínky stanovené pro jeho vydání.
 • Cestovní průkaz je cestovním dokladem k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty, zejména k umožnění návratu do České republiky. Za účelem vydání cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu) musí občan České republiky:
 • Předložit 2 identické fotografie obdélníkového tvaru o rozměru 35 mm x 45 mm s hladkým povrchem (přesné požadavky na kvalitu fotografie sdělí ZÚ ČR) a
 • Čitelně a úplně vyplnit originální formulář žádosti o vydání cestovního průkazu, který obdrží na ZÚ ČR.
 • Dále je občan povinen předložit doklad totožnosti, není-li z něho zřejmé státní občanství České republiky, pak i doklad o státním občanství ČR. Totožnost pro účely vystavení cestovního průkazu může být potvrzena i jiným občanem, který je držitelem platného cestovního dokladu České republiky, popř. může být ověřena jiným způsobem.
 • Za vydání cestovního průkazu platí občané (bez ohledu na věk) 400 Kč.
 • Pokud v zemi, v níž se občan ČR nachází, není zřízen český zastupitelský úřad, může se občan ČR obrátit na zastupitelský úřad některého z členských států Evropské unie, který v zemi sídlí a požádat o vydání náhradního cestovního dokladu EU. Ten může být vydán pro jedinou cestu do České republiky či do státu, v němž má občan trvalé bydliště, nebo ve výjimečných případech do jiného místa určení.

Destinace bez delegáta

Při cestách po České republice, Slovensku a Maďarsku Vám bude nepřetržitě k dispozici na telefonu česky hovořící delegát CK DAEN, který Vám bude nápomocen, kdykoliv to bude potřeba.