Zavřít Logo DAEN Logo ERLI

Vítáme Vás na nových společných stránkách společností ERLI a DAEN s daleko širší nabídkou nejen Maďarska, ale dalších destinací.

Těšíme se, že si z naší nabídky vyberete tu nejlepší dovolenou pro Vás :-)

KANADA

Oficiální název státu

 •  Kanada – Canada

Rozloha

 •  9 984 670 km2 (z toho 966 970 km vodní plochy) 

Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel:

 •  34 238 000 (odhad Statistics Canada – říjen 2010)

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Kanada má dva oficiální, tedy úřední jazyky - angličtinu a francouzštinu. Při sčítání obyvatelstva v roce 2006 uvedlo angličtinu jako mateřský jazyk 58% obyvatel, francouzštinu 22% a ostatní, tedy jiné než oficiální jazyky téměř 20% obyvatel. 

Mateřský jazyk (2006):

 • angličtina          58,0 %
 • francouzština   22,1 %
 • čínské jazyky    3,3 % (tj. Kantonština, Mandarínština, Hakka atd.)
 • italština            1,5 %
 • němčina           1,5 %
 • pandžábí          1,2 %
 • španělština      1,1 %

Následují: arabština, Tagalog (Filipíny), portugalština, polština, vietnamština, ukrajinština, holandština, řečtina a další. 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Peněžní jednotkou země je kanadský dolar (CAD), který se dělí na 100 centů.

Průměrný kurs CAD k americkému dolaru za rok 2010 (dle Bank of Canada):

 • 1 CAD = 0,9744 USD
 • 1 USD = 1,0263 CAD

Průměrný kurs CAD k CZK podle Bank of Canada za rok 2010:

 • 1 Kč = 0,06 CAD
 • 1 CAD = 17,83 CZK

Používání jiných měn než CAD není v zemi obvyklé. 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Kanadské státní svátky a dny pracovního klidu s federální platností připadají na následující dny:

 • 1. leden - Nový rok (New Year`s Day)
 • Velký pátek velikonoční (Good Friday) - pohyblivé datum
 • Velikonoční pondělí (Easter Monday) - pohyblivé datum
 • Svátek královny Viktorie (Victoria Day) - 1. pondělí před 25. květnem
 • 1. červenec - Den vzniku Kanady (Canada Day)
 • Svátek práce (Labour Day) - 1. pondělí v září
 • Den díkůvzdání (Thanksgiving) - 2. pondělí v říjnu
 • 11. 11. - Den příměří - památka padlých (Remembrance Day)
 • 25. prosinec - 1. svátek vánoční (Christmas Day)
 • 26. prosinec - 2. svátek vánoční (Boxing Day)

Obvyklá pracovní doba na státních úřadech Kanady a v bankách je cca od 9:00 do 17:00 hod., od pondělí do pátku. O sobotách a nedělích jsou státní úřady zavřeny, některé banky mají v sobotu otevřeno v dopoledních hodinách.

Prodejní doba většiny obchodů v Kanadě je od pondělí do pátku od cca 9:00 do 17:00 hod., supermarkety s potravinami a velké obchodní domy jsou otevřeny až do 21:00 hod. Většina obchodů má však otevřeno po celý týden, v neděli s kratší prodejní dobou. 

Víza - režim vstupu

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


 


Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Ke 14. červenci 2009 obnovila Kanada vízovou povinnost pro občany ČR. Cestující s českým pasem musí proto před cestou do Kanady požádat o vstupní vízum. Od 21. prosince 2009 vyřizuje žádosti o víza pro krátkodobý pobyt v Kanadě (návštěvnická víza) Velvyslanectví Kanady v Praze. Žádosti o víza lze i nadále podávat na Velvyslanectví Kanady ve Vídni. Žádost o vízum je ovšem možné podat též na každém zastupitelském úřadě Kanady, který má funkční vízové oddělení. V Evropě lze tedy žádost podat též v Paříži, Londýně a Římě.

Kontaktní informace:

Velvyslanectví Kanady v Praze
vízové oddělení
Muchova 6
160 00 Praha 6

webová stránka: www.canada.cz
tel. číslo: 00420 272 101 841
fax: 00420 272 101 887
e-mail: prgue.immigration@international.gc.ca


Velvyslanectví Kanady ve Vídni:
The Canadian Embassy
Visa Section
Laurenzerberg 2
1010 Vienna, Rakousko

webová stránka: www.kanada.at
tel. číslo: 0043 (1) 531-38-3010
fax: 0043 (1) 531-38-3911
e-mail: vienn-visa@international.gc.ca


Na níže uvedených webových stránkách lze nalézt základní informace o získání víza.
www.canada.cz (Velvyslanectví Kanady v Praze
http://www.dfait-maeci.gc.ca/canada-europa/austria (Velvyslanectví Kanady ve Vídni).


Žádost o vízum musí obsahovat vyplněný vízový formulář, platný cestovní pas se strojově čitelnou zónou, 2 pasové fotografie a poplatek za vízum (CAD 75,- pro jednorázový vstup, CAD 150,- pro vícenásobný vstup). Pro bližší informace za účelem získání víza doporučujeme obrátit se na Velvyslanectví Kanady v Praze či ve Vídni.

Pro pobyty delší šesti měsíců jakož i pro pracovní (výdělečné) pobyty včetně pobytu s využitím Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže (tzv. „Youth Mobility“ umožňující turisticko-pracovní pobyt v Kanadě s možností přivýdělku v délce až 1 rok) platí stále vízová povinnost. tzv. Youth Mobility vízum navíc nelze prodloužit.

Každý návštěvník Kanady musí být schopen se při vstupu na kanadské území na vyzvání kanadského imigračního úředníka prokázat zejména:

•platným cestovním pasem s platným vízem; doba platnosti tohoto pasu musí být nejméně šest měsíců ode dne vstupu do Kanady, pas musí mít minimálně jednu prázdnou (nepopsanou) stránku,
•kompletním harmonogramem cesty včetně dat odjezdu a příjezdu,
•dokladem o dostupných finančních prostředcích dostatečných pro plánovaný pobyt v Kanadě (výpis z bankovního účtu, platební karty, cestovní šeky apod.); výše těchto prostředků není přesně stanovena, ale rozhodujícím faktorem je délka a charakter pobytu v Kanadě; pro turistické účely je doporučena částka 100 až 150 CAD na osobu a den; finanční prostředky může návštěvník prokazovat buď v hotovosti nebo v cestovních šecích, kreditních kartách apod.,
•dokladem o zajištěném ubytování,
•dokladem o zajištěném cestovním zdravotním pojištění,
•při služebních cestách pozváním kanadského partnera,
•dobrým zdravotním stavem; tzn., že nesmí např. trpět nakažlivou nemocí, která je snadno přenosná (tuberkulóza, ale nikoliv např. AIDS) – v případě osob s pracovním povolením mohou imigrační orgány požadovat v závislosti na typu práce zdravotní vysvědčení,
•dostatkem finančních prostředků ke krytí nákladů k pobytu.

Podobné podmínky platí i pro podání žádosti o dlouhodobé vízum ke vstupu do Kanady; i zde je posouzení důvěryhodnosti předkládaných dokladů věcí pracovníka vízového oddělení. Poplatek za zpracování žádosti je 150 CAD; originál potvrzení ČSOB o zaplacení poplatku činí další přílohu k žádosti. Každá žádost se řeší individuálně. Žadatel může být na základě rozhodnutí konzula pozván na pohovor nebo k předložení dalších dokumentů, taktéž i vyzván k lékařské prohlídce. O dalších podrobnostech vízového řízení se doporučujeme informovat přímo na kanadském zastupitelském úřadě, resp. na výše uvedených internetových stránkách. Zaplacení poplatku a předložení žádosti nezavazuje vládu Kanady k udělení víza. Při odmítnutí žádosti se vízový poplatek žadateli nevrací.

Upozorňujeme, že kanadský imigrační úředník, disponující širokými pravomocemi, může vstup na území Kanady odepřít dle vlastního uvážení, a to vyznačením data, do kterého musí návštěvník Kanadu opustit. Záznam provede do cestovního dokladu u vstupního razítka (často vyznačením data zpátečního letu z Kanady). Stejně tak kanadské imigrační orgány vyhostí ze země každého, kdo by jakýmkoli způsobem porušil kanadské imigrační předpisy (např. překročil povolenou dobu pobytu, porušil zákaz výdělečné činnosti apod.).

Splnění podmínek pro umožnění vstupu na kanadské území prokazuje návštěvník zejména vyplněním celní deklarace. Na palubě letadla komerčních linek a palubě lodí zajišťuje distibuci formulářů deklarací přepravce, v případě soukromých letadel či lodí či v případě cesty autem z USA musí být deklarace vyplněna na hraničním přechodu. Při vstupu na území Kanady může být navíc cestující podroben krátkému pohovoru (interview). Splnění některých z uvedených podmínek (např. dostatečnou platnost cestovního dokladu) však od návštěvníka vyžaduje i přepravce ještě před nástupem do letadla do Kanady. Přepravce (letecká společnost) je oprávněn v odůvodněných případech vyloučit cestujícího z přepravy bez nároku na náhradu nákladů.

Pokud má občan ČR v úmyslu v Kanadě pracovat nebo dlouhodobě studovat, musí o studijní nebo pracovní povolení předem požádat mimo Kanadu, tzn. na zastupitelském úřadě Kanady s vízovým oddělením. Studijní povolení bude vydáno žadateli po předložení příslušných dokumentů, jako jsou např. potvrzení o přijetí ke studiu z univerzity, kde hodlá žadatel studovat (tzv. Letter of Acceptance), lékařské osvědčení, doklad stvrzující finanční krytí studia, atp. Obdobné podmínky platí i pro pracovní povolení, které zahrnuje kategorii tzv. "au-pair". Přesné informace včetně potřebných formulářů je možné získat na každém ZÚ Kanady. V žádném případě není možno zneužít turistického vízového režimu pro účely zaměstnání či studijního pobytu. Takový návštěvník se vystavuje nebezpečí vyhoštění ze země. Rovněž není možné požádat během pobytu na území Kanady o přistěhování do země, a to ani za účelem spojení rodin.

V případě zájmu o prodloužení pobytu je nutné požádat orgány (CIC) se sídlem ve všech hlavních městech provincií o povolení, a to nejméně 30 dnů před vypršením povolené doby pobytu, s tím, že podání žádosti o prodloužení turistického pobytu je spojeno se zaplacením nevratného poplatku ve výši 75 - 150 CAD podle typu žádosti.

Důrazně se nedoporučuje pokoušet se o „prodloužení" pobytu v Kanadě odcestováním do USA a poté opětovným vstupem na území Kanady. Takovéto účelové „cestování“ může vést k odepření vstupu zpět na území Kanady. I v opačném směru - pokus o vstup na území Kanady ze Spojených států ke konci povoleného pobytu v USA a o zpětný vstup do USA po určitém pobytu v Kanadě - je tento způsob cestování velmi riskantní. Porušení kanadských imigračních předpisů může vyústit ve výzvu k opuštění území až v deportaci (včetně deportační vazby) a případně i několikaletý zákaz pobytu na území Kanady. V této souvislosti se upozorňuje, že možnost udělení víza do USA (jakéhokoliv typu) na zastupitelských úřadech USA v Kanadě je minimální. Intervence českých úřadů po rozhodnutí o neudělení amerického víza je vyloučena.

Přihlašovací povinnost v Kanadě neexistuje.

Oblíbenou formou cestování je autoturistika zabezpečená širokou sítí autopůjčoven. Při výpůjčce vozidla je však třeba mít na paměti, že nezbytnou podmínkou pro její realizaci je předložení platné kreditní karty, např. Visa či Master Card, akceptované na americkém kontinentu. Velmi často je možné se setkat i s tím, že autopůjčovna odmítne přijmout hotovost a požaduje předložení kreditní karty – součástí automatického pojištění vozu je totiž i spoluúčast klienta v případě havárie, kterou si půjčovna strhává z kreditní karty. K řízení motorového vozidla při turistických cestách se pro usnadnění a předejití případných nedorozumění s příslušníky kanadské policie doporučuje zajistit si mezinárodní ŘP. Vzhledem k tomu, že některé autopůjčovny odmítnou zapůjčit vozidlo na mezinárodní ŘP, důrazně doporučujeme informovat se u příslušné půjčovny o této možnosti předem. Oblíbeným způsobem cestování je i „přejezd Kanady“ počítající s leteckým návratem a tedy zapůjčením vozidla v jedné pobočce a jeho následné vrácení v pobočce jiné. Ne všechny půjčovny však toto umožňují, proto i zde doporučujeme důrazně informovat se o této možnosti předem.“
-----
Samostatně cestující děti mladší 16 let musejí předložit i notářsky ověřený souhlas rodičů či jiného zákonného zástupce s cestou do Kanady a informace k osobě, která se o ně v Kanadě postará.

Užitečné imigrační informace lze najít na stránkách kanadské nevládní organizace CLEO : http://www.cleo.on.ca/english/pub/onpub/PDF/immigation/arrdetim.pdf

Občané ČR potřebují vízum také pro letecký tranzit přes Kanadu. V případě tranzitu i při zpáteční cestě je třeba požádat o tranzitní vízum pro dva vstupy.  

Novinky e-mailem
 
 
Mám zájem o katalog 2017
 
 
Kontakty
 

DAEN INTERNATIONAL s.r.o.

volejte ZDARMA: 800 230 230
E-mail: daen@daen.cz

České Budějovice

Tel.:     386 353 547
Mob.:   736 673 956
E-mail: c.budejovice@daen.cz

Ostrava  

Tel.:     596 112 590
Mob.:   731 309 321
E-mail: ostrava@daen.cz

Praha  
Tel.:     223 008 085
Mob.:   604 221 211
E-mail: praha@daen.cz 

 

 
PROSPERITA
 
 


Náhradní plnění
 

Naše cestovní kancelář vám prostřednictvím své partnerské firmy Brouk s.r.o, poskytuje náhradní plnění. Tuto možnost v minulých letech využila celá řada společností, které u naší CK nakoupily rekreační pobyty pro své zaměstnance a hodnotu těchto rekreačních pobytů si uplatnily jako nákup služeb od chráněné dílny.

Chráněná dílna je organizace, která zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním.


Náhradní plnění v roce 2016

V případě, že průměrný přepočtený počet vašich zaměstnanců (viz Vyhláška č. 518/2004, §15 a další) je vyšší než 25, je zaměstnavatel povinen zaměstnávat 4% z nich z řad pracovníků se zdravotním postižením (Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 81).

V případě, že např. provozní podmínky neumožňují plnit tuto zákonnou povinnost, může zaměstnavatel využít částečně či plně alternativních způsobů jak dostát své povinnosti:

 1. Zaplatit odvod do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku zákonem vyhlášené průměrné měsíční mzdy (64 757,50 Kč v roce 2016) na každého chybějícího pracovníka se zdravotním znevýhodněním) nebo:
 2. Odebrat zboží či služby od chráněné dílny ve výši sedminásobku zákonem vyhlášené průměrné měsíční mzdy (181 321,- Kč v roce 2016) na každého chybějícího pracovníka se zdravotním znevýhodněním)

 

 

 

nafarmu, na venkov, agroturistika


Členství v asociacích
 
Asociace českých cestovních kanceláří
Asociace cestovních kanceláří České republiky